عربی, هفتم هدف

کلاس عربی 9 ابان

سلام در اول کلاس عربیامروز اقای ناصری یک امتحان از  المعجم. درس دو گرفتند وبعداز تمام شدن امتحان برگهای امتحان را گرفتند وبین بچه ها پخش کردند تا امتحارا سحیح کنیم امتیاز دهی را عوزکرده بودند از سرباز سردار سپهبد به کبک شاهین عقاب بعداز سحیح کردن برگه هارا جمع کردند ودرس را شروع کردند و بدانیم درس دورا تدریس کردند