مهارت, هفتم هدف

سید ابو الفضل حسینی کارگاه چوب

بسم الله الرحمن الرحیم

امروز در کارگاه چوب در اوایل کلاس با استاد همراه شدیم و رفتیم تکه های چوب را از داخل ماشین اوردیم و استاد برایمان بار دیگر قواعد پیچ کردن را توضیح دادند و گفتند چوب هارا باید به نحوی پیچ کنید که لبه  های چوب زیر پیدا باشد بعد از گوش دادن به توضیحات استاد چوب ها را به همراه پیچ ها را برداشیم و شروع کردیم به پیچ کردن چوب ها به همدیگر. استاد هم روی کار بچه های کلاس نظارت داشتند و به همین کار ادامه دادیم  تا زمان کلاس به اتمام رسید

پایان