دروس, قرآن, هفتم هدف

سه شنبه ۱۴۰۲/۸/۹ زنگ سوم

به نام خدا

استاد آمدند و اول از همه راه حلی برای کسانی که موفق نشده اند هنوز بخش اول سوره یونس بفرستند گفتند و سپس و گفتند آخر شب سه شنبه ارسال کنید سپس در مورد نو جوانی گفتند سپس کلیپی در مورد نو جوانی هدف مندی نشان دادند و سپس مثل همیشه آیه ای در مورد قرآن کتاب زندگی که این دفعه درباره این بود که خداوند همه چیز را با هدف آفریده است و هیچ چیز بدون هدف نیست نوشتن و ما خواندیم و معنی کردیم سپس صفحه ۲۰ کتاب (بخش دوم سوره یونس ) را همگی یکی یا دو آیه خواندند  خواندن و تکلیف این هفته این شد که تمرین های جلسه دوم را را انجام دهند و دیگر تکلیف این بود که صفحه ۲۰ بخش دوم سوره یونس را در برنامه همکلاسی تا شب جمعه همین هفته بفرستند.