هفتم مسوولیت, هندسه

چهارشنبه 3 آبان زنگ سوم هندسه

آن روزمعلم دیگری آمد. از  سوال 5 صفحه ی45 بررسی کردیم .مفهوم این سوال این بود که وقتی دو خط همدیگر را قطع کنند زاویه های روبه رو باهم برابرند. این را زاویه ی متقابل به راس می گویند.  بعد در کاردکلاس سوال 2 مکمل و متمم را یاد اوری می کند که مکمل یک زاویه زاویه ای است که با آن زاویه ی 180 درجه و متمم یک زاویه زاویه ای است که با آن  90 درجه می سازد. در سوال صفحه ی 46 سوال 1  می گوید مثلث ها از نظر نوع زاویه به 3 دسته تقسیم می شوند:

مثلث هایی که هر سه زاویه ی آنها تند است.

مثلث هایی  که یک زاویه ی راست دارد

مثلث هایی که یک زاویه ی باز دارد.

سوال زیر آن می گفت که چرا مثلث ها نمی توانند 2 زاویه ی راست داشته باشد استاد گفتند مثلث 3 زاویه دارد که باید مجموع آن ها 180 درجه است اگر 2 زاویه ی راست داشته باشد 180 دجه می شود که زاویه سوم باید صفر درجه باشد که نمی شود. بعد جدول سوال دو را حل کردیم که فقط یک مثلث متساوی الضلاع  داریم چون باید سه زاویه ی آن هم برابر باشد بعد رفتیم سوال بعد و بعد زنگ خورد.