فیزیک, هفتم مسوولیت

چهارشنبه. زنگ فارسی. ۳ آبان

سلام

امروز آقای صیاد زاده به جای آقای مجیدی که با نهمی ها اردو رفته بودند به کلاس وارد شدند. گفتند موضوع امروز ما چگالی است . اول مثال سنگ را زدند. و بعد گفتند یک دفترچه بردارید و در آن یادداشت کنید و بعد به دفتر فیزیک انتقال دهید . بعد از مثال سنگ ایشان رابطه ی چگالی را گفتند:جرم تقسیم بر حجم جسم. و بعد تعریف کردند چگالی را :جرمِ واحدِ حجم. بعد آزمایش چگالی آب را انجام دادندو بعد نتیجه گرفتیم که چگالی یک سی سی آب با یک لیوان آب با یک استخر آب یکسان است. و نکته ای را بیان کردند که چگالی برای هر ماده با جنبش ثابت یکسان است. و  واحد های دیگر چگالی را گفتند: (گرم بر میلی لیتر)(کیلو گرم بر لیتر)و … بعد آزمایش چگالی سنگ را انجام دادیم:جرم مساوی با ۴۰ گرم. حجم هم مساوی با ۸۴ سی سی را منهای ۷۰ سی سی می کنیم که می شود ۱۴ سی سی . چگالی سنگ هم می شود ۴۰ سی سی تقسیم بر ۱۴ سی سی که می شود ۲.۸۵(g/cc).

خدانگهدار