هفتم مسوولیت, ورزش

زنگ اول روز پنجشنبه 1402/8/4

بچه ها در مینی بوس خیلی آرام سر کردند و من فکر میکنم دلیل آرام بودن آنها نبود آقای محسنی در کلاس مسئولیت است. وقتی وارد سالن هم شدیم بچه ها خیلی خوب دویدند و گرم کردند که دلیلش را نمی دانم. بعد از اینکه آقای ملکی توپ ها را باد کردند شروع به تیم کشی و بازی کردیم. تیم آقای شیران تیم موفق در آن روز بودند که موفق شدند 14 امتیلز کسب کنند. آقای نیاسری با 3 گل آقای گل آن روز شدند. بهترین بازیکن از نظر من یا آقای نیلسری با نمایش زیبا و گلزنی های خود بودند یا آقای محمد جواد کریمی با دفاع و 2 گلی که به ثمر رساندند یا خودم که با کمک آقای نیاسری توانستم پاس گل های خوب و دفاع و بازیسازی خوبی را به نمایش بگذارم. در آخر که به سمت مدرسه حرکت می کردیم بچه سر و صدا کردند و از آقای فیروزنیا بستنی می خواستند.