هشتم کوشش

کلاس حساب کوشش

بچه ها از شدت درس خسته شده بودند که استاد گفت که فعالیت صفحه ۱۴را انجام دهیم درساعت۱۲:۴۵نوشتن تمام شد و تصحیح تا ساعت ۱۲:۵۰تول کشید بعد کار در کلاس۱۴را انجام دادیم که تا ساعت ۱:۱۵طول کشید وتصحیح تاساعت۱۳۰سپس به ما گفتند که کار در کلاس صفحه ۱۵را بنویسیم وبعد گفتند برای تکلیف باید از صفحه ۱۱تا۱۵کتاب کار و مجله برهان ریاضی را بنویسیم ودر جلسه بعدتا صفحه ۹امتحان داریم