دروس, هشتم کوشش

درس عربی

درکلاس عربی آقای فهامی اول آزمونک گرفتند بعد برگه هایی از ترجمه درس دوم دادند و گفتند بعضی از معنی کلمات نوشته نشده است که برایش جای خالی گذاشته شده آنها را پر کنید و برای جلسه آینده گفتند کل تمرین های درس دوم را حل کنید.