هفتم مسوولیت, هندسه

چهارشنبه 26 مهر زنگ سوم هندسه

آقای قزوینی از سوال 3صفحه ی 43  شروع به بررسی کردند.سوال3 علامت نتیجه گیری را یاد می دهد.مفهوم این سوال این است که دوچیز مساوی با یک چیز ، همیشه با هم برابرند. این را اصل تساوی می گویند.ومی شود عبارات مساوی را جای گذاری کرد. عباراتی  که با حروف  نام گذاری میشود جبری است.سوال4 که نوعی دیگر از سوال سه بود می گفت دو عدد یا عبارت مساوی را می توان در یک عدد مشترک ضرب کرد. بعد  رفتیم سراغ زاویه. استاد از بچه ها خواستند که زاویه را حدس بزنند.  حدس بچه ها تقریبا درست بود.بعد گفتند تعریفش سخت است. توصیفش را کردند. زاویه از راس و دوضلع پاره خط یا نیم خط  تشکیل شده. نامگذاری زاویه را می توان  با  سه حرف نشان داد که حرف وسط آن باید راس و بالای آن باید  این علامت  ^باشد تا با پاره خط  و مثلث و…  اشتباه نشود.یا فقط با یک حرف که باید راس آن باشد.یا با عدد که پایین آن باشد. همانطور که می توان پاره خط را جمع و تفریق کرد زاویه را هم میتوان . انواع زاویه : راست: 90 درجه ، تند : کمتر از 90 درجه،باز : بیشتر از 90 درجه  نیم صفحه : 180درجه تشکراز این که گزارش مرا خواندید خدانگهدار.

دیدگاهتان را بنویسید