نگارش, هفتم مسوولیت

نگارش زنگ سوم 1402/08/04

اقای محمدی وارد کلاس شدند وباشعری از فردوسی شروع کردند که معنای آن است بود (اگر پند دانندگان را نشنوی چنان دان که نادان ترین کس تویی

و به ما گفتند به شعر هایی که معنی آن را از بیت اول نمی فهمیم وباید بیت دوم را بخوانیم شعر های موقوف المعانی می گویند 

بعد از بچه خواستند که انشاء های خود را بخوانند و گروه ۳ را همیار معلم کردند

بعد از خواندن بچه ها به  ما گفتند که صدای خد را ضبط کنید وانشاء را بخوانید تا خواندن تان خوب شود

داستانی را گفتند که مردی به سختی پلی را ساخت که روزی از همان جا افتاد بعد دختر آن ادامه پل را داد و دختر هم مرد بعد نوه آن مرد آمد چکار مادر خود را به پایان رساند .. بعد به ما گفتند باید هم کاری کرد و به ما برگه ای را داد که در خانه آن را کامل کنیم 

دیدگاهتان را بنویسید