زندگی, هفتم مسوولیت

زنگ سوم 29/7/02

اقای دوستی در رابطه با کار هایی که هر یک از گروه ها انجام داده اند و شروع به کار کردند و ان را تمام کردند گفتگو کردند . همچنین درباره ی فکر کردن/مشورت و تقسیم کار هر یک از گروه ها نیز صحبت کردند و گفتند چه گونه کار را پیش برده اند و برای هرکدام از کار ها ایده ای دادند. اقای اخوان لیست نمرات گروه ها را نشان دادند و درباره ی مسئولیت پذیری گروه ها حرف زدند. در سایت مستند سازی رفتیم و ایرادات مستند ها را گرفتیم و خواندیم. و یک خبر خوبی به ما دادند و این بود که به هر یک از گروه ها یک لاستیک داده میشود تا برای کاشت یک چیز خوراکی مصرف کنید و ان ظرف تقریبا یک ماه باید ثمر دهد و اضافه کردند از معلمان و دیگران هم میتوانید کمک بگیرید.سپس هر یک از گروه ها به ترتیب همراه با اقای اخوان به حیاط رفتند تا لاستیک خود را انتخاب کنند.

دیدگاهتان را بنویسید