نگارش, هفتم هدف

پنج شنبه زنگ دوم ابالفضل آقا محمد ربیع

آقای محمدی وارد کلاس شدند گفتند چیزی که برای تصویر ودر باره ی یکی از آن موضوع های انشا  که در کتاب بود را روی میز بگزارید آقای محمدی بر اساس کسانی که در جلسه ی قبل خوانده بودند کسانی راصدا زدند اقای جوانی اقای زندی وخودم و……..وگروهی را گزاشتند که یک نفر از آنها که آقای کفعمی بود روی صندلی معلم نشستند ونمرات بچه ها را سبت می کردند وآقای الله یاری هرکس که می خواندن دفتر او را امضا می کردند و آقا ی کریم نژاد تکالیف همه را چک می کردند و……..

آقای محمدی گفتند بعضی از بچه ها در ایتا یا بله برای من بفرستید  این دو کار را  هم  هم صوت وهم تصویر  برایم بفرستند و موقعی که هر کس انشا ی خود را می خواند سه نفر  اعتقاد می کردند وآقای محمدی می گفتند  اول برای هر کس خوبی وبعد بدی رابگویید این هم از اتفاتی که در  دو شنبه  زنگ دوم افتاد

خدا نگهدار

دیدگاهتان را بنویسید