نگارش, هفتم هدف

زنگ چهارم فارسی کلاس هفتم هدف 18مهر

سلام امروز اقای مجیدی وارد کلاس شدند وگفتند کتاب ها را باز کنید.                                                                                                                  صفحه 9 را باز کردیم بعد هم گفتند که دفتر ها را هم باز کنید ادامه شعر صفحه 9را گفتند و ما هم در دفتر نوشتیم بعد از ابن که معنی ها را گفتند . سپس تکالیف را دیدند و به کسانی که ناقص بود گفتند که برای فردا کامل کنید و بیاورید                                                                                                    تکالیف فارسی : تکلیف ناقص را برای فردا کامل کنیم . تعداد جمله های هر بیت و جابجایی کلمات را هم درکتاب درس اول یعنی زنگ افرینش بنویسیم .

 

دیدگاهتان را بنویسید