فناوری, هفتم مسوولیت

زنگ فناوری 17\7\1402

آقای اخوان وارد کلاس شدند با بچه ها سلام و احوال پرسی کردند و حضور غیاب کردند.

و به ما مستند سازی و چند نکته از آن را یاد آوری کردند.

بعد از آن استاد درباره امتیازات مان حرف زدند و گفتند: «کسانی که امتیازات کمتری دارند هنوز هم دیر نیست می توانند خودشان را برسانند اما کمی سخت است ولی شدنی است.» و اضافه کردند: «برای اینکه کاری را انجام ندیم بهانه همیشه هست اما در کنار آن راه هم همیشه هست.»

بعد از آن چند صفحه از کتاب را حل کردیم و فهمیدیم که لباس زد گلوله را از روی تار عنکبوت ساختند و بعد از آن استاد مشق ها را گفتند و چند کلمه درباره  خلقت حرف زدند و گفتند: «ما همه چیز را اختراع میکنیم  ولی خدا خلق میکند.»

پس از آن کمی در باره درس حرف زدیم و زنگ خورد و رفتیم برای زنگ تفریح.

 

پایان.

دیدگاهتان را بنویسید